Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostródzie im. Armii Krajowej - strona głównaSzkoła Podstawowa nr 1 w Ostródzie im. Armii Krajowej - strona główna
Wizytówka szkoły - historia, o szkole, patron, szkoła z klasą, szkoła w liczbach
Struktura organizacyjna
Partnerzy szkoły
Społecznoś_ szkolna
Dokumenty szkolne
Strój szkolny
Jak pracujemy
Z życia szkoły
Rodzice
Uczniowie
Szkolna Liga Szachowa
Z matematyką przez świat
Dziennik elektroniczny

 

Związek Gmin Regionu
Ostródzko - Iławskiego
"Czyste Środowisko"
zaprasza na grę
o segregowaniu odpadówOśrodek doskonalenia nauczycieli w Olsztynie

KO Olsztyn

MEN


   

Statystyki  Licznik start:
15 marca 2015

 

Misja szkoły
"Uczymy i wychowujemy, aby dobrze nam było ze sobą i z innymi"
Dzisiaj jest:
Kontakt 


Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy
w roku szkolnym 2018/2019


Na podstawie art. 90d oraz art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1457), uczniom i słuchaczom przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne, zasiłek szkolny.Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miejskim w Ostródzie do dnia 15.09.2018r. a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15.10.2018r.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Ostródzie: Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 110), Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (parter, pokój nr 115) oraz w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1769, z późn. zm.), . do 30.09.2018r. 514,00 zł, od 01.10.2018 r.- 528,00 zł..

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń lub słuchacz mieszkający na terenie miasta Ostródy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust.1 ustawy o systemie oświaty).

Stypendium szkolne przysługuje:
  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Stypendium szkolne nie przysługuje:

Uczniom klas zerowych, uczniom/słuchaczom, którzy otrzymują inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, kiedy uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza rocznie kwoty 2.480,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - 2.232,00 zł (art. 90 d ust. 12 i 13 ustawy o systemie oświaty).

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np.: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, logopedyczne, muzyczne, taneczne, komputerowe);
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a także przyborów szkolnych, stroju sportowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego obowiązkowo przez szkołę;
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania - w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty, tj. wyłącznie dla uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (np.: zakwaterowania w bursie szkolnej lub internacie, zwrot kosztów dojazdu ucznia/słuchacza środkami komunikacji zbiorowej do miejscowości, w której pobierana jest nauka).


Pomoc materialna w formie stypendium/zasiłku szkolnego będzie realizowana jako częściowa refundacja kosztów edukacyjnych poniesionych przez pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia niepełnoletniego bądź jego opiekunów prawnych, na podstawie imiennych rachunków oraz faktur (wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia), do kwoty określonej w wydanej w tej sprawie decyzji.

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego są:
  • rodzice niepełnoletniego ucznia,
  • prawni opiekunowie ucznia,
  • pełnoletni uczeń lub słuchacz,
  • dyrektor: szkoły, kolegium pracowników służb społecznych,
  • stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny mogą zostać przyznane także z urzędu.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi bądź słuchaczowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistniałego zdarzenia losowego, w szczególności z powodu: śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, innych zdarzeń losowych.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego świadczenia. W przypadku ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego nie obowiązuje spełnianie kryterium dochodowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Objaśnienia do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
 
 


 
Obiady w szkole

 
 
 
Na skróty
• Program wychowawczy»
• Zasady Oceniania »
• Regulamin stypendium »
• Zestaw podręczników »
• Samorząd Uczniowski »
• Z życia biblioteki szkolnej »
• Świetlica »
• Świetlicowe wieści »
 

 Klasowe wieści:
 • klasy I - III »
 • klasy IV - VI »

 • Smaki Zdrowia »
 • Kalendarz 2018/2019 »
 • Rozkład godzin lekcyjnych »
 • Dni wolne 2017/2018 »

Szkoła z Klanzą"Szkoła z Klanzą - twórczo, razem i aktywnie" »


 
Szko_a z klas_

KLANZA

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Ostróda miasto

Ostróda online

Ostróda gmina miejska