Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostródzie im. Armii Krajowej - strona głównaSzkoła Podstawowa nr 1 w Ostródzie im. Armii Krajowej - strona główna
Wizytówka szkoły - historia, o szkole, patron, szkoła z klasą, szkoła w liczbach
Struktura organizacyjna
Partnerzy szkoły
Społecznoś_ szkolna
Dokumenty szkolne
Strój szkolny
Jak pracujemy
Z życia szkoły
Rodzice
Uczniowie
Szkolna Liga Szachowa
Z matematyką przez świat
Dziennik elektroniczny

 

Związek Gmin Regionu
Ostródzko - Iławskiego
"Czyste Środowisko"
zaprasza na grę
o segregowaniu odpadówOśrodek doskonalenia nauczycieli w Olsztynie

KO Olsztyn

MEN


   

Statystyki  Licznik start:
15 marca 2015

 

Misja szkoły
"Uczymy i wychowujemy, aby dobrze nam było ze sobą i z innymi"
Dzisiaj jest:
Kontakt 

Cele i zadania w świetlicy szkolnej


Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, relaksu, działalności kreatywnej i zaspokojenie potrzeb: bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych.

Cele priorytetowe:
 1. Przygotowanie dzieciom warunków niezbędnych do realizacji celów i zadań opiekuńczo - wychowawczych.
 2. Przyjazna adaptacja dzieci sześcioletnich w szkole.
 3. Kształtowanie wzorców społeczno - moralnych ułatwiających funkcjonowanie w grupie: rówieśniczej, rodzinnej, lokalnej, narodowej i europejskiej.
 4. Kształtowanie nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
 5. Rozwijanie umiejętności praktycznych dziecka.
 6. Wspomaganie procesu dydaktycznego.
 7. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 8. Kultywowanie obrzędowości w świetlicy.
 9. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
 10. Wspieranie działań wychowawczo - opiekuńczych rodziny.
 11. Doposażenie świetlicy w zabawki , pomoce dydaktyczne i książki.
Zadania wychowawczo - dydaktyczne świetlicy:
 1. Prowadzenie działalności wychowawczej.
 2. Sprawowanie opieki nad uczniem przed i po lekcjach.
 3. Zorganizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 4. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
 5. Stworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.
 6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
 7. Kształcenie prawidłowych postaw moralnych i społecznych.
 8. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu w ramach stymulowania rozwoju fizycznego.
 9. Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności swojej szkoły, środowiska lokalnego, regionu i kraju.
 10. Tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kultury życia codziennego.
 11. Upowszechnianie kultury zdrowotnej i nawyków higieny.
 
 


 
Obiady w szkole

 
 
 
Na skróty
• Program wychowawczy»
• Zasady Oceniania »
• Regulamin stypendium »
• Zestaw podręczników »
• Samorząd Uczniowski »
• Z życia biblioteki szkolnej »
• Świetlica »
• Świetlicowe wieści »
 

 Klasowe wieści:
 • klasy I - III »
 • klasy IV - VI »

 • Smaki Zdrowia »
 • Kalendarz 2018/2019 »
 • Rozkład godzin lekcyjnych »
 • Dni wolne 2017/2018 »

Szkoła z Klanzą"Szkoła z Klanzą - twórczo, razem i aktywnie" »


 
Szko_a z klas_

KLANZA

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Ostróda miasto

Ostróda online

Ostróda gmina miejska