Deklaracja dostępności

WSTĘP
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie obowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI
Data publikacji strony internetowej: 20.10.2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów albo audiodeskrypcji dla osób niesłyszących i głuchych, jak również opisów tekstowych zawartości elementów
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury
 • w pojedynczych przypadkach występują pułapki klawiaturowe
 • serwis zawiera dokumenty PDF, DOC z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będą dokładane starania w kierunku zamieszczania poprawnych dokumentów.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI
Deklarację sporządzono dnia 31.12.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez adres email: sekretariat@sp1.ostroda.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 89 646 58 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej ul. Pieniężnego 30a, 14-100 Ostróda.

 1. Budynek szkoły posiada trzy wejścia – główne do którego prowadzą z jednej strony schody, z drugiej strony brama przesuwna dostosowana dla osób niepełnosprawnych, wejście od strony dziedzińca szkoły dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz wejście od strony hali sportowej. 
 2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Do poszczególnych kondygnacji prowadzą schody. Budynek nie posiada wind.
 6. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 7. Osoby niewidome i niedowidzące mają prawo wstępu z psem asystującym.
 8. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
 9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DLA STRONY SPOŁECZNOŚCIOWEJ FACEBOOK

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie obowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony społecznościowej Facebook zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony społecznościowej szkoły.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI
Data publikacji strony internetowej: 07.11.2017 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona społecznościowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów albo audiodeskrypcji dla osób niesłyszących i głuchych, jak również opisów tekstowych zawartości elementów
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury
 • w pojedynczych przypadkach występują pułapki klawiaturowe

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI
Deklarację sporządzono dnia 31.12.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

APLIKACJE MOBILNE
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej udostępnia następującą aplikację mobilną:
Dzienniczek VULCAN

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DLA APLIKACJI MOBILNEJ
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie obowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Dzienniczek VULCAN.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI
Deklarację sporządzono dnia 31.12.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

uczniów

różnych aktywności

nauczycieli

Sal dydaktycznych

Kontakt

Adres: ul. Pieniężnego 30a, 14-100 Ostróda

Tel. / fax: +48 89 646 58 91

E-mail: sekretariat@sp1.ostroda.pl

Godziny pracy: 8 – 15

 

Skip to content