komunikaty

OBIADY W SZKOLE

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY W CZERWCU 2021

UCZEŃ: 72,00 zł

PERSONEL: 166,40 zł

WAŻNE
Rodzice zainteresowani korzystaniem przez ich dziecko z obiadów w roku szkolnym 2020/2021
zobowiązani są wysłać uzupełnioną deklarację  na adres e-mailowy: intendentka@sp1.ostroda.pl oraz dokonać wpłaty na konto szkoły do 10. dnia każdego miesiąca.

(liczy się dzień zaksięgowania na koncie).

Nr konta: 85 2030 0045 1110 0000 0244 6370

Przypominamy, że prosiliśmy o weryfikację deklaracji korzystania z obiadów szkolnych w maju.
Jeżeli chcecie Państwo, by dziecko korzystało z obiadów, prosimy potwierdzić ten fakt e-mailem na adres: intendentka@sp1.ostroda.pl do 12 maja włącznie.
Brak zgłoszenia traktujemy jak rezygnację z obiadów.

Podstawowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej

opracowane na podstawie Regulaminu Stołówki Szkolnej

 • Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, nauczyciele, emeryci i pozostali pracownicy tej szkoły.
 • Warunkiem korzystania z obiadów jest złożenie pisemnej deklaracji na adres: intendentka@sp1.ostroda.pl. Deklaracja do pobrania ze strony internetowej szkoły: https://sp1.ostroda.pl/, którą należy uzupełnić i przesłać w formie elektronicznej do 20. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z obiadów (skan lub czytelne zdjęcie z telefonu) na adres: intendentka@sp1.ostroda.pl z opisem: imię, nazwisko dziecka, klasa.
 • Obiady wydawane są na podstawie karty obiadowej, którą uczniowie okazują przed wejściem do stołówki nauczycielowi dyżurującemu lub kucharce wydającej obiad.
 • W przypadku zagubienia karty przez ucznia rodzic musi zgłosić ten fakt intendentce oraz uiścić opłatę w wysokości 2 zł za nową kartę.
 • W sytuacjach wzrostu kosztu produktów potrzebnych do przygotowania obiadu dopuszcza się możliwość zmiany ceny obiadu w trakcie roku szkolnego.
 • Opłata za obiady, za dany miesiąc, uiszczana jest z góry, wyłącznie w formie przelewu bankowego do 10-go dnia każdego miesiąca. Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień opłatę należy uiścić do 4 września (obowiązuje dzień zaksięgowania wpłaty na koncie szkoły).
  Nr konta: 85 2030 0045 1110 0000 0244 6370.  W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki została dokonana opłata.
 • Osoby uprawnione do korzystania z obiadów zobowiązane są do terminowych wpłat.
 • W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodziców lub pozostałych osób uprawnionych do korzystania z obiadów, Dyrektor może wyznaczyć inny termin wnoszenia opłaty. Druk dostępny u intendenta lub na stronie internetowej szkoły.
 • W sytuacji niedokonania opłaty w wyznaczonym terminie wydawanie obiadów zostanie wstrzymane do momentu uregulowania zaległych należności. Szkoła nie stosuje umorzeń. Rodzic zobowiązany jest uregulować powstałą zaległość.
 • Nieobecność na obiedzie należy zgłosić telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu (89) 646-58-91 lub e-mailowo na adres: intendentka@sp1.ostroda.pl  najpóźniej do godziny 8.00.
 • Koszt niewykorzystanych obiadów będzie odliczony przy opłacie za następny miesiąc. Rodzic w wyżej opisanej sytuacji powinien upewnić się telefonicznie u intendentki, jaką kwotę ma zapłacić za obiady. Brak zgłoszenia odpisów oznacza obecności dziecka na obiedzie.
 • W przypadku rezygnacji z obiadów i niemożliwości zaliczenia istniejącej nadpłaty na poczet przyszłych opłat nadpłata zwracana jest przelewem po złożeniu podania. (Druk można pobrać ze strony internetowej szkoły.)
 • Całkowitą rezygnację korzystania z obiadów należy zgłosić intendentce w formie pisemnej na adres emailowi: intendentka@sp1.ostroda.pl nie najpóźniej niż w ostatnim dniu poprzedzającym rezygnację i dokonać zwrotu karty obiadowej do wychowawcy. Nie zgłoszenie rezygnacji oznacza korzystanie z obiadów i naliczanie opłaty. (Druk można pobrać ze strony internetowej szkoły.)
 • W stołówce, podczas wydawania obiadu, przebywają wyłącznie osoby korzystające z dożywiania, nauczyciel dyżurujący, pracownicy bloku żywieniowego.
 • Uczniowie i inne osoby przed spożyciem obiadu mają obowiązek umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je płynem. Płyn udostępniany jest pod nadzorem nauczyciela.
 • W stołówce nie ma samoobsługi. Dania i produkty wydaje obsługa kuchni.
 • Korzystanie ze stołówki odbywa się w systemie zmianowym. Szczegółowy harmonogram podany będzie po analizie zgłoszeń.
 • W miarę możliwości organizacyjnych, uczniowie będą spożywać obiad z rówieśnikami z danej klasy.
 • Kuchnia nie wydaje obiadów na zewnątrz.
 • Wszelkich informacji udzieli intendentka pod nr tel. (89) 646-58-91.
 • Szczegółowy Regulamin korzystania z obiadów znajduje się w stołówce, u intendenta i na stronie internetowej szkoły.

DOKUMENTY

 1. Regulamin stołówki szkolnej
 2. Deklaracja korzystania z obiadów- uczeń
 3. Deklaracja korzystania z obiadów- personel
 4. Podstawowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej
 5. Przesunięcie terminu
 6. Zwrot za obiady- uczeń
 7. Zwrot za obiady- personel
 8. Rezygnacja z obiadów- uczeń
 9. Rezygnacja z obiadów- personel

 

 

uczniów

różnych aktywności

nauczycieli

Sal dydaktycznych

Kontakt

Adres: ul. Pieniężnego 30a, 14-100 Ostróda

Tel. / fax: +48 89 646 58 91

E-mail: sekretariat@sp1.ostroda.pl

Godziny pracy: 8 – 15

 

Skip to content