Ważne dokumenty - świetlica

Organizacja pracy świetlicy
 1. Świetlica zapewnia opiekę dzieciom w godzinach 630-1620
 2. Procedury przyprowadzania i odbioru dziecka ze świetlicy:
  – wejście rodziców do budynku szkoły jest ograniczone do strefy wspólnej (hol przy dyżurce);
  – po wejściu do szkoły uczeń samodzielnie udaje się do szatni, następnie idzie do wyznaczonej sali, gdzie oczekuje na zajęcia lekcyjne; 
  – rodzice składają pisemne oświadczenia, określające sposób powrotu dziecka ze świetlicy;
  – odbiór dzieci przez rodziców lub osoby upoważnione odbywa się o wyznaczonych przez szkołę godzinach: bezpośrednio po lekcjach, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45, 16.00 – 16.20.
  – rodzic na oświadczeniu wpisuje dzień tygodnia i konkretną godzinę odbioru dziecka. Uczeń o wskazanej godzinie zostanie przyprowadzony z sali i przekazany osobie oczekującej na dziecko 
  – w przypadku, gdy rodzic pozwala na samodzielne opuszczanie świetlicy przez dziecko, na oświadczeniu wpisuje dzień tygodnia i dowolną godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy. Oświadcza, że bierze odpowiedzialność za samodzielny powrót ucznia do domu. 
 3. Po skończonych zajęciach lekcyjnych, dzieci objęte opieką świetlicową, pozostają w salach, gdzie w grupach wychowawczych prowadzone są zajęcia świetlicowe. Każda grupa ma swojego wychowawcę świetlicowego.
 4. Uczniowie podczas pobytu w świetlicy mają możliwość zjedzenia obiadu.
 5. Dzieciom w świetlicy organizowane są różne formy aktywności, które rozwijają ich pasje, zainteresowania, doskonalą umiejętności, uwzględniają ich potrzeby rozwojowe, edukacyjne, a także możliwości psychofizyczne. Między innymi są to zajęcia:
  zajęcia z żywego słowa,
  zajęcia plastyczno- techniczne,
  zajęcia muzyczno – rytmiczne,
  zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych,
  zajęcia rekreacyjno-ruchowe w sali i na powietrzu,
  swobodne zabawy zgodne z zainteresowaniami i potrzebami dzieci,
  pomoc w nauce
  oraz konkursy, uroczystości
 6. W świetlicy obowiązują szkolne procedury bezpieczeństwa. 

uczniów

różnych aktywności

nauczycieli

Sal dydaktycznych

Kontakt

Adres: ul. Pieniężnego 30a, 14-100 Ostróda

Tel. / fax: +48 89 646 58 91

E-mail: sekretariat@sp1.ostroda.pl

Godziny pracy: 8 – 15

 

Skip to content